„Pstryk – Gmina Woźniki w obiektywie”

WITAMY !!!

To już czwarta edycja konkursu fotograficznego „PSTRYK” promującego :

naturę

– kulturę

– piękno,

– przyrodę

….czyli to, co nas otacza

w Gminie Woźniki .

Zapraszamy do fotografowania i przesyłania zdjęć do konkursu.

Termin nadsyłania : 31 październik 2020 r.

Będzie SUPER – ???

TWOJE ZDJĘCIE : może być opublikowane,

TWOJE ZDJĘCIE : może wygrać dla CIEBIE nagrodę,

TWOJE ZDJĘCIE : może ozdobić kalendarz Stowarzyszenia na rok 2021.

W A R T O ? – O C Z Y W I Ś C I E, że W A R T O

================================================================

Regulamin konkursu „PSTRYK;
„Pstryk -gmina Woźniki w obiektywie”:

 1. Organizatorem IV Konkursu Fotograficznego „PSTRYK” jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica przy współfinansowaniu Urzędu Gminy Woźniki.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej : www.dyrdy-sosnica.pl i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
  1. . Archiwizowanie zdjęć lokalnych obiektów (zdjęcia zostana zamieszczone na internetowej stronie Stowarzyszenia)
  1. . Uwolnienie kreatywności, zdolności artystycznych.
  1. . Zdjęcia zostaną wykorzystane w projekcie i wydruku kalendarza na rok 2021.,
 4. W konkursie może brać udział każdy, bez względu na wiek, który zajmuje się fotografią amatorsko.
  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych techniką cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
  UWAGA:
  Zdjęcia powinny uwzględniać format przyszłego kalendarza, tj. 297 mm x 210 mm.
  Zalecane minimum – 180 dpi.
  Najlepsza jakość – 300 dpi.
  Zdjęcia powinny być wykonane w kadrze poziomym.
 2. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 3. Zdjęcia można:
  – przesłać na adres e-mail : stowarzyszenie.ds@op.pl lub dostarczyć na nośniku elektr. (płytka CD) do P. Andrzeja Starona.
  Zdjęcia powinny być sformatowane – plik JPG.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy podać (koperta; w przypadku nośnika elektr.): imię i nazwisko.
  W przypadku osób niepełnoletnich do prac należy dołączyć zgodę opiekunów prawnych na udział
  w konkursie. Dotyczy to również prac przesłanych drogą elektroniczną.
 5. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
  w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód
  i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również
  z niego wyłączonych.

Terminarz

 1. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 października 2020 roku, data e-maila lub data uwidoczniona na potwierdzeniu przekazania pracy P.Andrzejowi Staronowi.
 2. Fotografie nadesłane lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 • Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 • Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 05 listopada 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 19 listopada 2020 roku; drogą e-mail (jeśli został podany) telefonicznie (jeśli numer został podany). Ponadto informacja
  o nagrodzonych pracach zostanie wywieszona w sklepach spożywczych na Dyrdach.
 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 19 listopada 2020 roku.
  Nagrody zostaną wręczone na specjalnym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, o którym laureaci zostaną poinformowani drogą e-mail lub drogą pocztową.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  w kalendarzu Stowarzyszenia na rok 2021.
 2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem
  i nazwiskiem autora) na stronie  portalu internetowego Stowarzyszenia http://www.dyrdy-sosnica.pl/ .
 • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w  niniejszym regulaminie.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

…………………………………………..      ……………………………                                          ……………………………………………………..

Miejscowość:                             Data:                                                                   Nazwisko i imię:

…………………………………   

Adres: