Dokumenty

Powołanie Stowarzyszenia – Zatwierdzenie statutu Stowarzyszenia

W dniu 2 lutego 2015 roku uchwałą członków założycieli powołane zostało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica.

Celem Stowarzyszenia jest:

 •  ochrona środowiska
 • propagowanie i wspieranie działań ekologicznych
 • działalność kulturalna
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji religijnej i narodowej
 • poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców
 • działalność na rzecz poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców
 • działania na rzecz dostępu do Internetu i wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie
 • wzbogacanie zasobów sieci Internet
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub poszkodowanym
 • działalność charytatywna
 • działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego
 • pobudzanie aktywności społecznej
 • organizacja zawodów i imprez sportowych
 • organizacja imprez kulturalnych
 • przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich

Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony uchwałą Członków Stowarzyszenia w dniu 2 lutego 2015 roku a zmieniony do aktualnie obowiązującego w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

Statut Stowarzyszenia

Wpis do KRS

Końcowy wniosek o wpis do KRS został zatwierdzony uchwałą Członków Założycieli Stowarzyszenia na zebraniu założycielskim w dniu 10 kwietnia 2015 roku.
Numer KRS Stowarzyszenia : 0000555946
Data rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sadowym – 30 kwietnia 2015 r.
Skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz sposób reprezentacji Stowarzyszenia zawarty jest w dokumencie KRS.

KRS-Stowarzyszenia